رابطه عاشقانه

تغییر صدا و بیان در مقابل جنس مخالف

/post-6

تست های مختلفی ثابت کرده که افراد در مقابل جنس مخالف خود صدایشان را تغییر میدهند حتی نا خودآگاه. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا این تغییر صدا و یا بیان تاثیر متفاوتی بر طرف مقابل خواهد گذاشت؟ در این مقاله به تاثیرات جنس صدا بر جنس مخالف و افراد جامعه خواهم پرداخت.